Algemene voorwaarden

Alles op de site is inclusief BTW, tenzij anders vermeld. U kunt alleen bestellen via de site. Bestellingen via mail, sms of andere manieren mogen wij niet accepteren in verband de regelgeving van de NVWA.

Onze verkooppunten kun je vinden op de kaart verkooppunten, op de kaart linksboven elke pagina.

Afhalen op een van onze afhaaladressen is altijd mogelijk of wij bezorgen het bij u in de buurt bij een andere klant indien uw bestelbedrag te laag is of u niet thuis bent op de dag van bezorging.

Bestellingen worden per email bevestigd en vervolgens verzonden of door ons bij u bezorgd. Indien u niet tevreden bent over een product, neem dan contact met ons op en wij lossen het op.

Vers vlees wordt altijd bezorgd. Boven de 100,00 euro (exclusief BTW) is de bezorging gratis.
Voor bestellingen beneden 60 euro, berekenen wij 10,60 euro incl. btw en tussen 60 en 100 euro is dat 5,30 euro, incl. btw.

Let er op, dat u het verse vlees tijdig besteld, dan kunnen wij er voor zorgen dat het product op voorraad is. Bestellingen voor zondag 22.00 uur worden volgens het bezorgschema bezorgd. U krijgt van ons uiterlijk 1 dag voor de levering een mail met het verwachte bezorgtijdstip.

Als u geen gebruik maakt van het onlinebetaalsysteem kunt u contant betalen aan de chauffeur of bij hem/haar ter plaatse pinnen.

Algemene voorwaarden van Dogmeat BV

Algemeen

 1. Voordat Dogmeat BV overgaat tot hantering van deze voorwaarden zal zij altijd een passende oplossing aanbieden voor elk voorkomend probleem. Deze voorwaarden zijn echter noodzakelijk voor die gevallen waarin een redelijke oplossing met de klant niet mogelijk is.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dogmeat BV.

 3. Door met Dogmeat BV een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitende de door Dogmeat BV gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

 4. Alle door Dogmeat BV gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Dogmeat BV of door feitelijke uitvoering door Dogmeat BV komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden Dogmeat BV slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Dogmeat BV zijn bevestigd c.q., feitelijk door Dogmeat BV zijn uitgevoerd.

Producten

 1. Alle opgaven en/of vermeldingen door Dogmeat BV met betrekking tot haar producten en/of diensten, zullen geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door Dogmeat BV uitdrukkelijk voorbehouden.

Prijswijzigingen

 1. Dogmeat BV is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.

Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Dogmeat BV is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

 2. Een aantal prijzen kunnen fluctueren, hierbij gaat het om producten die per stuk worden verkocht en de prijs per kg wordt berekend.

 3. Voor levering van bestellingen onder de €60.00 (incl. BTW) worden €10.60 (incl. BTW) kosten in rekening gebracht.

 4. Voor levering van bestellingen tussen de €60.00 (incl. BTW) en €100.00 (incl. BTW) worden €5.30 (incl. BTW) kosten in rekening gebracht.

Levertijden

 1. Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient Dogmeat BV derhalve schriftelijk per aangetekende post in gebreke te worden gesteld, alvorens Dogmeat BV in verzuim raakt.

Levering, betaling en uitvoering

 1. Voordat de bestelling daadwerkelijk wordt doorgevoerd,heeft u de mogelijkheid om uw bestelling te controleren en aan te passen.

 2. Direct na het plaatsen van de bestelling, ontvangt u een email dat uw bestelling is geplaatst. Uw factuur is ten alle tijden terug te vinden op onze site.

 3. U kunt via de webshop betalen met Ideal , contant of per pin aan de chauffeur.

 4. Klachten over producten of levering dienen schriftelijk of per email gemeld te worden (info@dogmeat.nl)

Betalingstermijn

 1. Betalen op rekening is voor particuliere klanten uitgesloten. U dient vooraf of aan onze chauffeur te betalen. In voorkomende gevallen dient u voor de volgende levering te betalen of uiterlijk binnen binnen 14 dagen na levering.

Verzuim

 1. Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is- onverminderd haar overige verplichtingen- vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage , verhoogd met 3%.

Incassokosten

 1. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle administratiekosten, buitengerechtelijke incassokosten alsmede proces-, gerechts- en executiekosten voor de rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15 % van het factuurbedrag met een minimum van €250,00. Voorts komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, waarbij inbegrepen alle rechtsbijstand en advocatenkosten ten laste van de wederpartij.

Zekerheid

 1. Dogmeat BV heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Dogmeat BV. Totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Dogmeat BV is ontvangen.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde producten blijven het eigendom van Dogmeat BV tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij Dogmeat BV ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

Ontbinding

 1. Dogmeat BV kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

  a). De wederpartij surseance van betaling of haar faillissement aanvraagt, wordt toegelaten tot de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd.

  b). De wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haat bedrijf overdraagt of fuseert.

  c). De wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven (7) kalenderdagen na door Dogmeat BV hiertoe schriftelijk gemaand te zijn , heeft opgeheven.

  d). Dogmeat BV in de verkoop van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de overige aan Dogmeat BV bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Overmacht

 1. Indien naar het redelijk oordeel van Dogmeat BV als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Dogmeat BV zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan vervoersverboden, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Dogmeat BV naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

 2. Indien Dogmeat BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Dogmeat BV , van de personeelsleden van Dogmeat BV en van de personen voor wie Dogmeat BV verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid vloeit.

 2. Dogmeat BV en de wederpartij zijn beiden gehouden zich te houden aan Europese en nationale regelgeving betreffende gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten, waaronder Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad. Voor schade die (mede) ontstaat doordat de wederpartij niet handelt conform deze regelgeving, is Dogmeat BV op geen enkele wijze aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor schade die (mede) is ontstaan doordat de wederpartij is afgeweken van voedingsvoorschriften zoals vermeld op verpakkingen van producten van Dogmeat BV.

 3. De wederpartij vrijwaart Dogmeat BV voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door Dogmeat BV verkochte producten.